Mặc định, bản quyền RVX Manager (đi theo bộ kít cài đặt chuẩn) cho phép hoạt động và sử dụng miễn phí hoàn toàn và vĩnh viễn chỉ cho máy tính độc lập (trên local). Bạn được phép sử dụng ngay và không cần bản quyền.

Nếu bạn cài đặt RVX Manager trên hệ thống mạng/server internet, bạn cần bản quyền server (server licence) cho IP và/hoặc domain server. RVX Manager hoạt động như mọi ứng dụng web khác, và bạn có thể truy cập web server từ máy của bạn với link: http://yourdomain/rvx/ hoặc http://your_ip/rvx.

Bạn hãy tham khảo bảng giá của công ty hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Để xin bản quyền server (server licence), xin hãy để lại dưới đây (hoặc gửi mail đến licence@viamisoftware.com) với mấy dòng thông tin của bạn:

– tên, công ty và e-mail
– IP của Server [bắt buộc] – Tên miền Server [bắt buộc nếu dùng IP local] – Số người dùng tối đa

————————————————–

Default RVX Manager licence (included in standard installation kit) grants you the right to access RVX Manager only on a local computer. If you install RVX Manager on a network/internet server, you need a server licence for your server IP and/or domain.

RVX Manager works as any other web application, and you can access the web server from other stations using url like: http://yourdomain/rvx/ or http://your_ip/rvx.

To request a server licence, please leave us a comment below (or send email to licence@viamisoftware.com) and tell us:
– name, company and e-mail
– Server IP [mandatory] – Server domain name [mandatory if local IP] – maximum number of users