Phụ nữ như phần mềm máy tính

Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính.

  • Giao diện đẹp chưa chắc chạy đúng.
  • Chạy đúng chưa chắc chạy thông minh.
  • Chạy thông minh chưa chắc dễ bảo trì.
  • Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được
  • Mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý,
  • nếu có đủ trình độ quản lý … thì cũng phải phập phồng lo sợ mấy thằng hacker….
Bình luận