Dịch vụ phần mềm quản lý “Bán buôn – Bán lẻ”

Gói RVX Free Starter Basic Premium Enterprise
Giá (nghìn VNĐ/tháng) 0 150 300 1000 500/user
Phí khởi tạo (nghìn VNĐ) 200 500 500 2000 5000
Số người dùng 1 <5 5-10 10-50 >50
Số chi nhánh 1 1 1 1
Số địa điểm (kho) 1 1 1
Chức năng đặc biệt theo yêu cầu Xem xét Tuỳ biến
Hosting server Chung Riêng
2 loại giao diện nhập dữ liệu
Báo cáo đa chiều
Quản lý sản phẩm
Trạng thái tồn từng kho
Sử dụng mã vạch
Kiểu cách, thuộc tính, hình ảnh sản phẩm
Cân nặng, khối lượng
Nhiều chính sách giá (tự động áp dụng)
Nhiều đơn vị đóng gói (tự động tính tồn)
Tính giá vốn FIFO
Tương đương mã hàng Nhà cung cấp
Mã hàng riêng cho từng khách hàng
Quản lý kho
Toạ độ kho hàng
Tự động tạo phiếu xuất/nhập từ hoá đơn
Xuất/nhập/chuyển kho
Tồn trên nhiều kho
Tồn thực tế, giữ hàng…
Chuyển kho, điều phối kho
Kiểm kê kho chủ động và thụ động
Quản lý vị trí sản phẩm trong kho
Số seri
Quản lý bảo hành
Quản lý bán hàng
Bán lẻ
Bán buôn
Chuỗi phân phối
Quản lý tuyến bán hàng (DMS) +50/user +50/user
Chuyển đơn hàng sang hoá đơn
Xuất hàng tự động từ đơn hàng/hoá đơn
Hoá đơn xuất trên nhiều kho
In và email đơn hàng, hoá đơn, phiếu xuất
Khả năng tích hợp hoá đơn điện tử
Quản lý khách hàng
Khách hàng cá nhân và tổ chức
Dữ liệu cá nhân và người liên hệ
Toạ độ và khoảng cách tới công ty
Thẻ khách hàng
Dữ liệu chăm sóc khách hàng
Quản lý kế toán, quỹ
Công nợ phải thu, phải trả theo kỳ hạn
Thu chi nội bộ
In và email phiếu thu/chi
Quản lý công nợ và tuổi nợ
Quản lý mua hàng
Đơn hàng mua, đơn hàng sản xuất
Người duyệt đơn hàng
Chuyển đơn hàng sang hoá đơn
Nhập hàng tự động từ đơn hàng/hoá đơn
In và email đơn hàng, hoá đơn, phiếu nhập
Các module nâng cao
Kế toán tổng hợp +1000 +100/user
Quản trị nhân sự, tiền lương +100/user
Quản trị tài sản cố định +100/user
Quản trị kế hoạch +200/user
Thiết kế các chỉ tiêu kế hoạch Tuỳ biến
Tích hợp website TMĐT riêng Tuỳ biến Tuỳ biến
Tích hợp website TMĐT riêng (phí tháng) Xem xét +5000
Tích hợp hoá đơn điện tử tự động Chỉ trả phí tích hợp ban đầu + phí hoá đơn điện tử theo gói
Báo cáo quản trị thông minh (BI) Tuỳ biến Tuỳ biến
Module trên điện thoại thông minh Tuỳ biến Tuỳ biến
Mỗi user phát sinh trên hợp đồng 20/users Giá users
Mỗi báo cáo riêng bổ sung +(1000-2000)

 

Ghi chú:
– Số người dùng: số người dùng tối
– Tuỳ biến: có thể tuỳ biến và tính giá cho từng công việc