Vietnam ICT Summit 2013: Đưa Việt Nam mạnh về CNTT và bằng CNTT

Nền tảng quan trọng

Để trở thành một nước phát triển,  nhanh chóng vượt bẫy Thu nhập trung bình và Thu nhập trung bình khá, phải coi  CNTT là một nền tảng quan trọng của phương thức phát triển mới trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Muốn làm được điều đó, nhiệm vụ Ứng dụng và phát triển CNTT phải được ưu tiên hàng đầu của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, để tránh việc dàn trải, gây lãng phí và thất thoát, việc ứng dụng và phát triển CNTT phải có trọng tâm và trọng điểm. Đó là tập trung vào thực hiện ba đột phá chiến lược, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tiến bộ xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Ứng dụng CNTT là một cấu thành trong chiến lược, qui hoạch, kế hoạch kinh tế – xã hội, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phát triển bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Việt Nam phải tận dụng mọi nguồn lực và lợi thế trong nước, chủ động hợp tác quốc tế và tăng cường thu hút đầu tư, công nghệ tiên tiến, tri thức từ bên ngoài để phát triển và ứng dụng CNTT hiệu quả.

Những mục tiêu cụ thể

Có 7 mục tiêu cụ thể nhằm phấn đấu đưa Việt Namtrở thành quốc gia mạnh về CNTT và bằng CNTT. CNTT trở thành một nền tảng quan trọng của phương thức phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, nâng cao chỉ số phát triển con người và chất lượng sống.

Về cải cáchthể chế, Việt Nam phải hoàn thành cải cách hành chính và ứng dụng, phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2020. Về cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, lưới điện, hệ thống nước, phải hoàn thành cơ bản việc xây dựng hạ tầng thông minh vào năm 2020. Nguồn nhân lực và đào tạo nhân lực là một trọng tâm quan trọng trong đó việc phổ cập internet và triển khai sách giáo khoa điện tử cần được đặt lên hàng đầu. Về nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất, hiệu quả và phát triển bền vững, phấn đấu tăng trung bình hàng năm 15% chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia; Hoàn thành cơ bản tái cấu trúc và tin học hóa DNNNvào năm 2016; Bên cạnh đó, những cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và đối phó thiên tai cũng cần phải được đầu tư phát triển. Vấn đề thứ 5 cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, đó là đảm bảo quốc phòng, an ninh. Việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đủ năng lực sẵn sàng, chủ động đối phó với chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, góp phần “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” là một nhiệm vụ cần được đặt lên hàng đầu. Cuối cùng là nâng cao đời sống xã hội, phát triển y tế, an sinh xã hội và phát triển CNTT (hạ tầng CNTT; chuẩn hóa quốc gia; mức độ tin học hóa và số hóa quốc gia.

Theo Nss

Bình luận