Các ngành sản xuất

Các bài toán đặc trưng cho các ngành sản xuất

Đặc điểm quản trị sản xuất

 • ERP cần thiết cho mọi đơn vị sản xuất.
 • Có ISO mà không có ERP là trở ngại lớn.
 • Sản xuất công nghiệp cần có quy trình.
 • Không có quy trình vạn năng.
 • Mỗi quy trình cần được tùy biến riêng.
 • Tồn nguyên liệu/vật tư/sản phẩm…
 • Quản lý chi phí trực tiếp/gián tiếp.

Thẻ công nghệ (BOM)

 • Công thức cấu thành sản phẩm.
 • Công thức nguyên liệu thay thể.
 • Công thức chuyển đổi vật tư.
 • Công thức tái chế.
 • Công thức sản phẩm trong sản phẩm.

Quản trị quy trình

 • Thiết lập quy trình thông suốt.
 • Quy trình sơ chế và bán sản phẩm.
 • Quy trình phế phẩm, phế liệu, tái chế.
 • Quy trình phân loại.
 • Quy trình kiểm tra chất lượng.
 • Quy trình thuê ngoài bán sản phẩm.
 • Quy trình nguyên liệu thay thế.

Giá vốn, giá thành

 • Kiểm soát giá vốn và tồn theo FIFO chính xác đến từng giao dịch.
 • Tuân thủ quy trình dữ liệu.
 • Tuổi tồn liên quan hoặc không liên quan đến thời hạn.
 • Dự tính giá thành.
 • So sánh giá thành dự tính và thực tế.