Chiến lược đầu tư Công nghệ thông tin: đặc điểm và quy trình

Tốc độ thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh hiện đại đòi hỏi các quyết định về thông tin và công nghệ phải được tiếp cận một cách chiến lược. Quan trọng là các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp của bạn phải phù hợp với các mục đích và mục tiêu kinh doanh chính.

Hoạch định chiến lược kinh doanh và chiến lược CNTT có liên quan chặt chẽ với nhau. sự thiếu khả năng trong việc nhận ra việc này có thể dẫn đến kết quả là doanh nghiệp thực hiện các quyết định sai trong việc đầu tư CNTT, ví dụ như đầu tư sai công nghệ hoặc đầu tư không đúng thời điểm.

quy trinh chien luoc cntt- dac diem va quy trinh

Các đặc điểm chính của giải pháp chiến lược CNTT

  • Gia tăng sự nhận thức và đánh giá lợi ích của công nghệ trong toàn bộ doanh nghiệp và trong quản lý.
  • Kết hợp chiến lược công nghệ với chiến lược, đường hướng, mục đích và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Cung cấp tầm nhìn ở nơi mà việc tổ chức công nghệ sẽ tập trung vào nỗ lực của nó.
  • Lưu trữ tài liệu về các ‘sản phẩm và dịch vụ’ mà công nghệ sẽ cung cấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp – cho phép công nghệ thay thế quy trình kinh doanh với sự đồng ý của cả nhà quản lý kinh doanh và nhà quản lý công nghệ.
  • Mô tả các yêu cầu về khả năng và chuyên môn.
  • Mô tả cơ cấu quản lý và điều hành môi trường CNTT.
  •  Đặt ra cách tiếp cận đầu tư, ngân sách và thiết lập ‘bảng chỉ tiêu’ để đo lường giữa thực hiện và kết quả.

Theo IcTroi