Thuế thu nhập doanh nghiệp – Những điểm mới cần quan tâm

 Thuế thu nhập doanh nghiệp – Những điểm mới cần quan tâm

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung 2013 (Luật Thuế TNDN sửa đổi 2013) có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 đã có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung về thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, xác định thu nhập tính thuế, thuế suất, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về thu nhập chịu thuế, Luật Thuế TNDN sửa đổi 2013 đã bổ sung các khoản thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác,chế biến khoáng sản;  thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê,thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá.

Về thu nhập được miễn thuế:Bổ sung các trường hợp thu nhập được miễn thuế của hợp tác xã, doanh nghiệp; Quy định chi tiết thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp dành cho lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm virút HIV/AIDS; Quy định mới về thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của doanh nghiệp; thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá và thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Về xác định thu nhập tính thuế: Quy định chi tiết và bổ sung về việc xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác,chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế;

Quy định chi tiết về điều kiện xác định khoản chi được trừ trong thu nhập chịu thuế; Sửa đổi, bổ sung quy định về khoản chi không được trừ:

(i) Bãi bỏ phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho;

(ii) Sửa đổi phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

(iii) Quy định chi tiết về các khoản tài trợ và bổ sung thêm phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện ch ongười lao động vượt mức và các khoản chi của hoạt động kinh doanh.Về thuế suất, Luật Thuế TNDN sửa đổi 2013 đã giảm mức thuế suất thuế TNDN còn 22% và chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; quy định mới trong việc áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Về ưu đãi thuế TNDN: Sửa đổi, bổ sung các ưu đãi trong các trường hợp:

(i) áp dụng thuế suất 10%;

(ii) áp dụng thuế suất 10%trong thời gian 15năm;

(iii) áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm và chuyển sang áp dụng thuế suất là 17% từ ngày 01/01/2017;

(iv) quy định về áp dụng thuế suất 20% đối với thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổchức tài chính vi mô, chuyển sang áp dụng thuế suất là 17% từ ngày 01/01/2016;

(v) quy định chi tiết thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi.Quy định chi tiết về thời gian miễn thuế, giảm thuế, các trường hợp giảm thuế khác, chuyển lỗ và cụ thể hóa về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

Theo Cafebiz