Quản trị tài sản cố định

Modul Quản lý Tài sản cố định kiểm soát định lượng, lưu giữ các thông tin về tài sản cố định (hữu hình và vô hình), kiểm kê tài sản, kể cả tài sản dưới dạng công cụ, tính toán khấu hao và ghi sổ kế toán.

Tất cả các tài sản này đều được cập nhật thường xuyên trong suốt vòng đời của chúng kể từ khi mua, đưa vào sử dụng cho đến khi thanh lí, tổ chức có thể quản lý tình trạng và quá trình sử dụng, bảo trì của tài sản tại bất kì thời điểm nào. RVX Manager tối ưu hóa các quy trình tính toán khấu hao, tự động cập nhật tỉ lệ khấu hao được áp dụng ngay từ khi nhập mã tài sản.

Việc khai thác và quản lí tài sản hữu hình và vô hình đóng vai trò sống còn trong sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp. Một khía cạnh quan trọng khác cần nói đến là modul quản lí tài sản cố định và kiểm kê tài sản giúp tăng cường tính minh bạch của các dữ liệu trong mọi thời kì.

RVX Manager tự động cập nhật và vào sổ kế toán vào modul kế toán-tài chính, cung cấp cho doanh nghiệp tình trạng chính xác của tất cả tài sản cố định trong công ty: từ giá trị hàng tồn kho hiện tại đển khấu hao lũy kế cho tài sản đó.