Quản trị chương trình

Trước khi sử dụng chương trình quản lý RVX, một số thông tin cơ bản sau cần phải được định nghĩa: Dữ liệu về công ty, địa điểm (kho), đại lý (nhân viên), trung tâm hạch toán và một số thông tin cần thiết khác. Những thông tin này sẽ được thiết lập trong modul “quản trị chương trình” RVX Manager.

Đầu tiên, chúng ta cần xác định loại hình hoạt động của công ty và những người dùng (users) sẽ thực hiện các thao tác trên phần mềm này.

Chỉ có những người quản trị hệ thống mới có đặc quyền điều hành chương trình này, vì vậy đòi hỏi phải có một hệ thống quản trị tiếp cận toàn diện và an toàn nhằm phân quyền cho những nhóm người sử dụng, để đảm bảo an ninh và an toàn cho dữ liệu; RVX cũng tạo và xác định rõ danh sách các ứng dụng cho người dùng truy cập. Bạn có thể thiết lập các quyền riêng biệt khác cho các hoạt động như: Xem, tạo, sửa, lưu, xóa ở bất kì modul nào trong chương trình RVX. Ngoài ra bạn còn có thể thiết lập những chức năng riêng biệt hay những thông tin cần thiết để giới hạn công việc mà họ có thể sử dụng.

“Nhật kí hoạt động” lưu trữ các báo cáo về mọi hoạt động của mọi người dùng trên hệ thống. Nó có vai trò rất quan trọng cho người quản trị muốn tìm ra những sai sót trong giao dịch hoặc các vết tích không mong muốn trong quá trình hoạt động.

RVX Manager ngăn chặn việc truy nhập trái phép từ bên ngoài vào các ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Với mức độ an ninh, an toàn cao của RVX Manager, việc truy cập trái phép sẽ không xảy ra, các dữ liệu không bị mất đi, thông tin bí mật không bị tiết lộ một cách trái phép…

Quản trị chương trình RVX cung cấp các chức năng chủ yếu như:

  • Tạo lập các thông số ban đầu.
  • Tự động nâng cấp ứng dụng.
  • Xuất và nhập dữ liệu.
  • Tạo người dùng, nhóm và phân quyền.
  • Khám dữ liệu.