Kinh doanh bán buôn

Các bài toán đặc trưng cho ngành bán buôn:

Quản trị đại lý

 • Nhiều tiêu chí phân cấp đại lý.
 • Tùy chọn phân cấp đại lý động.
 • Quản lý hạn mức và thời hạn công nợ.
 • Tự động áp dụng chính sách giá.
 • Quản trị quan hệ khách hàng.
 • Quản lý công nợ và phạt quá hạn.
 • Đa tệ, đa quỹ, đa trung tâm.

Chính sách bán hàng

 • Chính sách giá linh hoạt (tăng/giảm).
 • Thực hiện thống nhất, chặt chẽ.
 • Thời gian “vàng” (ngày, giờ, phút…).
 • Vô số các phương pháp khuyến mại.
 • Chính sách theo hạn mức và công nợ.
 • Chính sách với hàng bán kèm.
 • Chính sách tùy theo địa điểm.
 • Nhiều mức độ ưu tiên áp dụng.
 • Quản lý hàng cho tặng…

Vòng quay của vốn

 • Càng khó khăn càng cần quay vòng.
 • Quản lý hàng tồn và vòng quay.
 • Cung ứng theo tồn tối thiểu, tồn tối đa.
 • Báo cáo chỉ tiêu quay vòng.

FIFO – Giá vốn, tuổi tồn

 • Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước) thích hợp cho việc quản trị kinh doanh chính xác, nhất là đối với các mặt hàng luôn có giá biến động.
 • Tuân thủ quy trình dữ liệu.
 • Kiểm soát theo thời gian chứng từ.
 • Giá vốn chính xác cho từng giao dịch.
 • Giá vốn cho hàng cho tặng.
 • FIFO nhưng vẫn đủ độ linh hoạt.
 • Tính lại giá vốn bất kỳ lúc nào.
 • Tự động tính tuổi tồn theo FIFO.
 • Tuổi tồn liên quan đến hàng hết hạn.

Quy trình dữ liệu

Các dữ liệu phát sinh đều nằm trong những quy trình tổ chức một cách khoa học, được liên kết và kiểm soát hết sức nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự thông suốt và độ tin cậy cao của dữ liệu. Mọi sự can thiệp trong chuỗi quy trình đều không được phép trừ phi người dùng phải lần theo dấu vết, để thay đổi từ cuối nguồn trở lại cho đến điểm cần chỉnh sửa.
Quy trình “công bố”/“thu hồi” và “xét duyệt”/“hủy bỏ” nâng cao mức độ kiểm soát quy trình và trách nhiệm của người dùng, đồng thời tăng cường tính an ninh của dữ liệu.