Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một cơ thể sống luôn luôn vận động trong đó hệ thống quản trịhệ thần kinh để duy trì sự sống hoạt động thường xuyên. Do đó, quản trị doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn vong và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp phải được đặt ra ngay từ khi khởi sự doanh nghiệp và phải luôn luôn cải tiến trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

VIAMI cung cấp cho khách hàng các dịch vụ “Tư vấn về quản trị doanh nghiệp” với những nội dung sau:

 1. Tư vấn lựa chọn hình thức tổ chức doanh nghiệp phù hợp ngay từ khi quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc sau một thời gian hoạt động;
 2. Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp, bao gồm các quy chế chủ yếu như:
  • Quy chế về tổ chức bộ máy và quan hệ điều hành;
  • Quy chế về quản lý nhân sự và chính sách tiền lương;
  • Quy chế về quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán doanh nghiệp;
  • Quy chế về quản lý các hoạt động kinh doanh;
  • Quy chế về quản lý dữ liệu và tổ chức thông tin;
  • Quy chế về quản lý hành chính và bảo mật thông tin;
  • Quy chế về xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển thương hiệu…
 3. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp;
 4. Tư vấn ứng dụng Công nghệ thông tin và chiến lược phát triển với các ứng dụng công nghệ thông tin;
 5. Tư vấn tiền triển khai và triển khai ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp);
 6. Tư vấn phân tích nguồn lực doanh nghiệp sẵn sàng phát triển đầu tư hoặc đầu tư ra nước ngoài…