Doanh nghiệp FDI phải nộp báo cáo thông kê gì, vào lúc nào?

Trong một năm, doanh nghiệp FDI phải thực hiện 2 báo cáo thống kê cơ sở.

thuong-mai-quy-dinh-ve-bao-cao-thong-ke-cua-doanh-nghiep-fdi-1417574268864

Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 và Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT.

Doanh nghiệp có vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên và dự án có vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 10% vốn đầu tư trở lên phải thực hiện việc báo cáo thống kê cơ sở (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

Trong một năm, doanh nghiệp phải thực hiện 2 báo cáo thống kê cơ sở, bao gồm báo cáo 6 tháng về lao động và thu nhập của người lao động và báo cáo năm. Riêng đối với báo cáo tháng và báo cáo quý, lưu ý rằng chỉ áp dụng đối với một số doanh nghiệp hoạt động trong những ngành nhất định.

Tùy theo loại báo cáo mà đơn vị nhận báo cáo có thể là Cục Thống kê hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao trên địa bàn hoặc cả 2 đơn vị trên.

Doanh nghiệp có thể gửi báo cáo thống kê dưới 2 hình thức văn bản và bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử).

Nội dung và thời điểm nộp đối với từng loại báo cáo

1. Báo cáo tháng chỉ áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong các ngành: khai khoáng, công nghiệp chế biến, điện, khí đốt, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải, thông tin và truyền thông, kinh doanh bất động sản, vận tải kho bãi, thương mại và dịch vụ.

Trong báo cáo, doanh nghiệp phải thể hiện các chỉ tiêu như sau: doanh thu thuần và số lượng/sản lượng sản phẩm theo ngành hoạt động; vốn điều lệ; vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách. Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thì phải báo cáo lượng và giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu phân theo nước và mặt hàng.

Thời gian nhận báo cáo: ngày 12 hàng tháng.

2. Báo cáo quý được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng; có hoạt động thu chi dịch vụ với nước ngoài hoặc chủ đầu tư phải báo cáo tương ứng với các chỉ tiêu giá trị sản xuất xây dựng chia theo loại công trình; giá trị thu/chi theo loại dịch vụ; vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư.

Thời gian nhận báo cáo: ngày 12 tháng cuối quý.

3. Báo cáo 6 tháng bao gồm: Báo cáo về lao động và thu nhập của người lao động đối với toàn bộ doanh nghiệp và báo cáo về hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này.

Thời gian nhận báo cáo: ngày 12 tháng 6 và ngày 12 tháng 12.

4. Báo cáo năm:

Doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ. Đối với những doanh nghiệp có hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể thì cần có báo cáo chuyên ngành về lĩnh vực đó.

Thời gian nhận báo cáo: ngày 31 tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, đối với các báo cáo chuyên ngành đối với hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản: ước năm vào ngày 12 tháng 12 và chính thức năm vào ngày 25 tháng 1 năm sau; Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi vào ngày 12 tháng 10.

Doanh nghiệp cần lưu ý sử dụng đúng mẫu báo cáo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp báo cáo không đúng với mẫu biểu sẽ bị phạt tiền từ  1 triệu đến 3 triệu đồng.

Đối với việc báo cáo trễ, thì tùy thuộc số ngày chậm nộp so với quy định mà doanh nghiệp sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng.

Đối với hành vi không nộp báo cáo, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Theo Cafebiz