Quản trị bán hàng

Modul Quản lý bán hàng được thiết kế với chức năng đặc biệt nhằm cho phép sự linh hoạt tối đa và khả năng thích ứng nhanh chóng trong quá trình kinh doanh. Modul Quản lý bán hàng là modul quan trọng nhất trong tất cả các hoạt động thương mại.

Bạn có thể tạo ra những chứng từ bán hàng như đặt hàng của khách hàng, phiếu giao hàng và hóa đơn bán hàng.

Modul cho phép liên kết tất cả các chứng từ nêu trên với các lệnh yêu cầu, hoặc bỏ qua bất kì chứng từ nào trong số đó khi nó không cần thiết.

Tất cả điều này có thể đạt được mà không làm mất sự gắn kết giữa các loại chứng từ hay làm hỏng quy trình quản lí, tính tổng thể của thông tin mà vẫn đảm bảo việc theo dõi quá trình kinh doanh.

  • Đơn đặt hàng. Bán hàng trực tiếp, đặt hàng, bán hàng trực tuyến. Các mức áp dụng: Đơn giá, chính sách giá và kiểm soát giới hạn giá. Giữ hàng sẵn trong kho cho các đơn đặt hàng chưa xử lý. Cảnh báo các rủi ro về khách hàng. Hiệu chỉnh đơn đặt hàng.
  • Phiếu xuất hàng. Tự động tạo ra từ các chứng từ gốc bao gồm cả đơn hàng chưa được giải quyết. Tự động sắp xếp đầu ra các đơn đặt hàng (theo lượng hàng tồn với quy tắc ưu tiên những đơn đặt hàng mãn hạn, theo vị trí,…). Huỷ bỏ phiếu giao hàng.
  • Quy trình hóa đơn. Cho tất cả các loại hóa đơn, bao gồm: Hóa đơn cho hàng đang xuất, hàng đã xuất, các đơn đặt hàng đã xuất xong toàn bộ.
  • Ghi nhận hóa đơn. Các mức áp dụng: Đơn giá, giảm giá và kiểm soát giới hạn giá. Tự động tạo ra từ dòng đơn hàng hay dòng phiếu giao hàng của các phiếu giao hàng chưa được lập hoá đơn. Cảnh báo rủi ro về khách hàng.
  • Khả năng tạo ra các chứng từ cần thiết cho mọi đơn hàng và bỏ qua các chứng từ không cần thiết (Đơn đặt hàng – Phiếu xuất hàng – Hoá đơn; Đơn đặt hàng – Hóa đơn – Phiếu xuất hàng; Hóa đơn – Phiếu xuất hàng; Phiếu xuất hàng – Hóa đơn; Hóa đơn).
  • Tích hợp hệ thống hệ thống POS và máy tính tiền.