Quản trị mua hàng

Hoạt động mua hàng hóa/dịch vụ đều có thể xuất hiện, ở một mức độ nào đó, tại bất kì doanh nghiệp hay tổ chức nào dưới bất kể lĩnh vực hoạt động nào. Việc quản lí và theo dõi các quy trình mua hàng hóa/dịch vụ là rất quan trọng cho sự vận hành trơn tru của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyên sản xuất hoặc phân phối sản phẩm. Các hoạt động liên quan đến cung ứng có thể được tối ưu hóa đáng kể khi sử dụng RVX Manager.

RVX Manager xử lí các dòng cung cấp và đảm bảo tính toàn vẹn, có thể theo dõi sự thống nhất của toàn bộ quá trình cung ứng. Mỗi chứng từ mới có thể dựa trên các thông tin đã có trong những chứng từ khác đã phát sinh trước nó trong chuỗi quy trình, tránh việc nhập liệu lại nhiều lần và những lỗi có thể có do người dùng gây ra. Bằng cách này, nó cho phép bạn tìm lại luồng chứng từ hoặc xâu chuỗi các chứng từ khác nhau nhằm xác định nguồn gốc (đơn hàng, giấy biên nhận, hoá đơn, thanh toán) và có thông tin trạng thái của bất kì chứng từ nào theo thời gian thực (chờ xử lí, đã được giao, giao một phần, đã xuất hoá đơn,…).

Sự kết hợp hoàn hảo của quá trình này với quy trình kế toán đảm bảo cho dữ liệu tài chính luôn được cập nhật và những dữ liệu đó có độ tin cậy cao nhất.

Các tính năng của modul Mua hàng

  • Lập kế hoạch mua hàng dựa trên nhu cầu hàng tồn kho, lưu ý mức độ dự trữ hàng, chờ đợi các yêu cầu mua hàng và có thể tạo ra các đơn đặt hàng cho nhà cung cấp.
  • Đơn đặt hàng gửi cho nhà cung cấp có các trạng thái tiêu chuẩn: đang xử lí, hủy bỏ, xác nhận, chuyển giao, xuất hoá đơn, kết thúc; nhưng người dùng có thể định nghĩa thêm các trạng thái khác.
  • Những hàng hoá đang chờ nhận tại kho xác định thì được kiểm soát bởi chức năng xác nhận/nhận đơn đặt hàng.